Vedtekter for Hanne's Lekestue

1. Formål

Barnehagen skal sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagens eiere har reservert seg fra bestemmelsen om at barnehagen forplikter seg til å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Barnehagen ønsker på denne måten å møte ulike foreldre på et mest mulig nøytralt verdigrunnlag.

2. Forvaltning av barnehagen

Hannes Lekestue A/S er et aksjeselskap der 100 % av aksjene eies av Hanne Storstein Aak. Styrets formann er Thomas Aak med styremedlemmer Hanne Storstein Aak og Svein Malde. Eiers ansvar og oppgaver vil bli ivaretatt av aksjeselskapets valgte representanter. Barnehagen blir drevet i samsvar med lov om barnehager, og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.

3. Samarbeidsutvalget

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg med 2 representanter fra hver av eier, foreldre og ansatte. Alle avdelingene skal være representert. Samarbeidsutvalget står for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagestyrer. Se forøvrig forskriftene par. 14 og 15.

4. Foreldreråd

Barnehagen skal ha et foreldreråd som skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehage, se par. 16 i forskriftene.

5. Taushetsplikt

Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/hjem, har taushetsplikt. Se forvaltningsloven § 13 og 13 a-f, samt § 16 og § 16 a-b.

6. Åpningstid

Barnehagen er åpen 9 timer 5 dager i uken hele året. I romjulen holdes barnehagen stengt.

7. Opptak

Søknad om opptak skrives på fastsatt skjema og inngår i det samordnende opptaket i kommunen. Søknaden blir registrert på barnehagens venteliste. Eier foretar opptak etter innstilling fra styrer.

Ved opptak legges vekt på barnegruppens sammensetning, det tas hensyn til dato for søknad.

Opptaket betinger godkjent helseerklæring, se forskriftene par. 22 og 23.

Det foretas hovedopptak en gang pr. år, ellers ved ledige plasser.

Barnet får tildelt plass frem til skolepliktig alder.

Link til: www.lovdata.no

Barnehagens opptakskrets er som følger:

Avdeling Tjensvoll:
1. Pålagte prioriteringer iht. Barnehageloven og Lokale myndigheter
2. Søsken prioritet
3. Barn av personalet
4. Nærmiljøet på Tjensvoll
5. Søkere med HL som 1.prioritet
6. Stavanger Kommune

Avdeling Madla:
1. Pålagte prioriteringer iht. Barnehageloven og lokale myndigheter
2. Søsken prioritet
3. Barn av personalet
4. Nærmiljøet på Madla
5. Søkere med HL som 1.prioritet.
6. Stavanger Kommune

8 Oppsigelse

Gjensidig oppsigelse er to måneder. Oppsigelse kan ikke foretas slik at oppsigelsesmånedene blir mai og juni. Barnet må enten slutte innen første juni eller fortsette ut juli måned.

9 Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes av eier. Den til en hver tid fastsatte foreldrebetalingen innbetales forskuddsvis den første i hver måned. F.o.m. mai 2004 vil barnehagen følge den til enhver tid fastsatte makspris.

Bedrifter kan gis mulighet til å reservere plass til sine ansatte for en tidsavgrenset periode, mot et avtalefestet kapitalinnskudd. Dette medfører at bedriften kan om ønskelig, ha en representant i barnehagens samarbeidsutvalg.

Barnehagen vil forholde seg til eventuelle vilkår stilt av kommunen.

10. Ansettelse

Barnehagens eier foretar ansettelse av personalet i samråd med styrer. Barnehagens styre har uttalelsesrett.

11. Arealutnytting

Leke og oppholdsareal pr. barn er ca 6 kvm i Sulkesgate 30.
Leke og oppholdsareal pr. barn er ca 6 kvm i Solborgveien 35.

12 Internkontroll

Styrer har ansvar for å påse at bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. overholdes. Eier har utarbeidet et internkontrollsystem som sikrer dette. Internkontrollsystemet gjennomgås med alle nyansatte. Eier har ansvar for at internkontrollsystemet oppdateres.