Reglement for Hanne's Lekestue

1. Orientering

Barnehagen tar imot barn i den aldersgruppe og for den daglige oppholdstid som den er godkjent for. Barnehagen eies og drives av Hanne Storstein Aak og Thomas Endre Aak. Barnehagens samarbeidsutvalg består av 7 medlemmer:

2 representanter valgt av foreldrerådene,

2 representanter valgt av de ansatte,

2 representanter fra eier,

1 styrer.

Barnehagen drives i samsvar med "Lov om Barnehager m.v." og de av Barne- og familiedepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer medregnet "Rammeplanen for Barnehagen".

2. Åpningstider

Barnehagen har åpent fra kl. 0730 til kl. 1630 mandag til fredag.

Vi holder stengt i romjulen. Stenging før påske eller i forbindelse med andre helligdager vil være avhengig av foreldrenes behov.

Alle barn skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie. Minst 2 ferieuker bør være sammenhengende og avvikles mellom 1. juni og 1. august.

3. Betaling

Betalingssatsene er:

100 % plass
Kr 2.910,-
Kr 400,-

80 % plass
Kr 2.619,-
Kr 320,-

60 % plass
Kr 2.037,-
Kr 240,-

50 % plass
Kr 1.746,-
Kr 200,-

Beløpet i høyre kolonne er matpenger som kommer i tillegg til månedsprisen.

For søsken ytes det 30 % søskenmoderasjon.

Dersom samlet inntekt for begge foreldre er mindre enn 8 ganger det il en hver tid gjeldene grunnbeløp, kan det søkes om redusert betaling.

Beløpet betales senest den 1. i hver måned, forskuddsvis. Dette gjelder selv om barnet er borte på grunn av sykdom e.l.

Dersom forfalt termin ikke er betalt senest 14 dager etter dato i brev fra barnehagen hvor det er rettet krav om betaling av forfalt termin, kan kontraktsforholdet sies opp med umiddelbar virkning. Oppsigelse vil i så fall skje skriftlig.

4. Depositum

Ved tildeling av plass, innbetales et depositum for to ganger terminbeløpet. Dette tilbakebetales gjennom fri plass i oppsigelsestiden. Søsken betaler kun for eldste barn.

5. Oppsigelse av plass

Barnehageplassen tildeles for så lenge en måtte ønske.

Barnehagen praktiserer to måneders skriftlig oppsigelse. Oppsigelse kan ikke foretas slik at oppsigelsesmånedene blir mai og juni i gjeldende barnehageår. Barnet må enten slutte innen første juni eller fortsette ut juli måned.

6. Reservasjon av plass

Barnehagen kan gi bedrifter mulighet til å reservere barnehageplass til sine ansatte for en tidsavgrenset periode, mot et avtalefestet kapitalinnskudd.

Bedriften/bedriftens ansatte er dog forpliktet til å betale det til enhver tid gjeldende terminbeløp.

Dette medfører at bedriften kan, om ønskelig, ha en representant i barnehagens styre.

Bedrifter må følge ventelister som øvrige søkere til barnehagen.

7 Sykdom

Er barnet sykt eller borte av andre grunner, bør det gis beskjed.

Det er ofte vanskelig å vurdere om barnet er sykt eller ei, vi vil derfor skissere opp noen holdepunkter.

DIARE/OPPKAST er veldig smittsomt og vi ønsker å unngå epidemier.

Barn som har hatt diaré kan komme i barnehagen 24 timer etter siste løse avføring.

Barn som har kastet opp må vente 48 timer etter siste oppkast før det kan gå i barnehagen.

FEBER Barn med feber skal ikke være i barnehagen, heller ikke når feberen er nedsatt med medikamenter.

FORKJØLELSE Sterkt forkjølte barn bør holdes hjemme p.g.a. smittefaren.

Er et barn utilpass i barnehagen uten at det påvises feber eller direkte sykdom, vil personalet gjerne kontakte foreldrene og diskutere om barnet bør hentes.

8. Klær & utstyr

Barna bør være kledd slik at de kan være med i lek så vel inne som ute.

Barna skal ha tøfler stående i barnehagen. Regntøy skal alltid henge i barnehagen.

Alt tøy bør være merket med navn.

Ha alltid et sett med ekstratøy liggende i ekstrahyllen.

9. Samarbeid med hjemmene

Ved alle barnehager skal det være et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i vedkommende barnehage. Ved avstemming gis det 1 stemme for hver fremmøtte. Foreldrerådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Foreldrene velger representanter til et foreldrestyre som igjen velger en representant til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget kaller inn til første møte.

Foreldrene er alltid velkomne til å se innom i dagens løp. Samtale i ro med førskolelæreren eller andre representanter fra personalet bør helst avtales på forhånd.

Møter i foreldrerådet (foreldremøter) holdes minst 2 ganger pr. år.

Å begynne i barnehagen kan være en påkjenning for barn som ikke er vant til å være hjemmefra. Foreldre og personalet må samarbeide om en tilvenning, slik at barnet kjenner seg trygt når mor eller far går fra det.

Hvert barn får sin kontaktperson blant de ansatte.

10. Mat

Barnehagen holder 2 måltider pr. dag, frokost og lunsj.

Matpakke til ettermiddag tas med etter behov.

Maten skal være god og næringsrik, den vil varieres med varm mat. Barna får frukt hver ettermiddag. Matlaging er en naturlig del av barnas aktiviteter. Kjøkkenet vårt blir flittig brukt og barn får daglig være med på å lage/ bestemme dagens meny.

Søtsaker og slikkerier må ikke medtas.

11 Ansvar

Personalet har ansvaret for barna i barnehagens åpningstid og under barnehagens tilsyn.

Medbrakte eiendeler har personalet intet ansvar for.

Henting og bringing av barna er foreldrene selv ansvarlig for. Personalet ber om at barnehagens stengetid respekteres. Dersom barna skal hentes av andre, skal det på forhånd gis instruks fra foreldrene om dette. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før vedkommende har vært i kontakt med en av personalet. Når barnet hentes må det gis beskjed til personalet. Muntlige beskjeder gitt gjennom barnet godtas ikke.

Vi ønsker at barna er i barnehagen innen kl. 9:30 – da begynner planleggingen av dagen, hvis ikke må barnehagen ha beskjed.

De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjerer i egen bil uten foreldrenes samtykke.

Det er tegnet ansvarsforsikring for barna i den tiden de er i barnehagen.

Ved levering og henting på Tjensvoll skal oppmerkede plasser ved Tjensvoll bydelshus benyttes.

HUSK DITT EGET ANSVAR VED HENTING OG BRINGING, LUKK PORTEN !!